Search
US Dollar
EN
All Categories
  Menu Close

  Exceptional Investment Opportunity: Pharmacy FIALKA for Sale in Bratislava, Slovakia.

  Explore the unique opportunity to own Pharmacy Fialka, a well-established and fully licensed pharmacy located at Segnerova 1, Bratislava-Karlova Ves. Recently renovated and upgraded to meet all regulatory standards, this turnkey business comes with a fully operational online store at lekaren.shop. Sale Highlights: Price: €160,000 (non-negotiable) Includes: All business infrastructure, licenses, and stocked inventory Features: Prime location, loyal customer base, and potential for growth
  $174,000.00
  i h
  Ship to
  *
  *
  Shipping Method
  Name
  Estimated Delivery
  Price
  No shipping options

  Fialka Pharmecy

  Exceptional Investment Opportunity: Pharmacy FIALKA

  Welcome to Pharmacy Fialka

  Nestled in the heart of Bratislava-Karlova Ves at Segnerova 1, Pharmacy Fialka stands as a beacon of health and wellness. With a longstanding reputation for excellence and a commitment to the well-being of the community, we offer a diverse array of pharmaceutical services and products. Our dedicated team ensures every customer receives the utmost care and attention through personalized health consultations and an extensive selection of prescription medications and wellness products.

  A Turnkey Business Ready for Immediate Acquisition

  Following a strategic pause, Pharmacy Fialka has undergone a comprehensive revitalization under new ownership and management. Every aspect of the business has been meticulously updated to meet the highest standards, including obtaining all necessary licenses and modernizing our operational infrastructure. This pharmacy not only meets but exceeds industry standards, making it a premier choice for those looking to invest in a fully compliant and thriving enterprise.

  Business Highlights

  • Asking Price: €160,000 — A definitive investment reflecting the quality and potential of the business, with terms set firmly at this competitive rate.
  • Operational Base: Includes a complete suite of facilities and a rich inventory, bolstered by robust contractual agreements with suppliers.
  • Online Presence: An established e-commerce platform at lekaren.shop, offering a seamless online shopping experience that complements our physical storefront.

  Financial Snapshot

  Since its grand reopening in March 2024, Pharmacy Fialka has demonstrated exceptional financial growth:

  • Revenue Trends: Witness a remarkable doubling of turnover month-over-month, indicating a rapidly expanding customer base and increasing market demand.
  • Profitability: Enjoy consistently high profit margins due to streamlined operations and strategic pricing.
  • Financial Health: Operates completely debt-free with all previous liabilities resolved, ensuring a clean and attractive financial slate for the new owner.

  Operational Expenditure Overview

  • Monthly Expenses: Totaling €4,050, efficiently allocated to maintain optimal service and product quality.
  • Premises Rent: At just €670 per month, the pharmacy benefits from a spacious and strategically located facility that includes multiple functional areas.
  • Personnel: Two skilled pharmacists are employed, ensuring expert service and customer care.
  • Stock Value: An impressive inventory worth €21,600, ready for immediate transactional activity.

  Why Invest in Pharmacy Fialka?

  This pharmacy is not just a business; it's a vital part of the local community with a solid foundation for future expansion. The extended 10-year lease agreement guarantees long-term operational security. Moreover, the integration of an active online store and strategic social media outreach has positioned Pharmacy Fialka for exponential growth in both the digital and physical realms.

  Contact Us Today

  To explore this outstanding business opportunity, please reach out to:

  • Contact: JUDr. Gabriela Hornáčková
  • Phone: +421 907 791 946
  • Email: office@ghlegal.io
  • Location: Discover Us on the Map

  Dive into a venture where your investment nurtures health and prosperity. Pharmacy Fialka awaits its next visionary leader.

   

   

   

  Výnimočná Investičná Príležitosť: Lekáreň FIALKA

  Vitajte v Lekárni Fialka

  Nachádzajúca sa v srdci Bratislavy-Karlova Ves na Segnerovej 1, Lekáreň Fialka je pilierom zdravia a pohody. S dlhoročnou reputáciou excelentnosti a záväzkom k zlepšeniu zdravia komunity ponúkame širokú paletu farmaceutických služieb a produktov. Náš oddaný tím zabezpečuje, že každý zákazník dostane maximálnu starostlivosť a pozornosť prostredníctvom osobných zdravotných konzultácií a rozsiahleho výberu liekov na predpis a produktov pre zdravie.

  Pripravený Podnik na Okamžité Prevzatie

  Po strategickej pauze prešla Lekáreň Fialka komplexnou revitalizáciou pod novým vedením a majiteľstvom. Každý aspekt podnikania bol dôkladne aktualizovaný tak, aby spĺňal najvyššie štandardy vrátane získania všetkých potrebných licencií a modernizácie našej operačnej infraštruktúry. Táto lekáreň nielenže spĺňa, ale prevyšuje štandardy odvetvia, čo ju robí prvotriednou voľbou pre tých, ktorí hľadajú investíciu do úplne zavedeného a prosperujúceho podniku.

  Podrobnosti o Predaji

  • Cena: 160 000 € — Definitívna investícia odrážajúca kvalitu a potenciál podniku, s pevne stanovenými podmienkami tejto konkurenčnej ceny.
  • Zahrnuté: Kompletná sada zariadení a bohatý inventár, podporený robustnými zmluvnými dohodami s dodávateľmi.
  • Webová stránka: lekaren.shop – Plne funkčná e-commerce platforma pripravená na objednávky zákazníkov.

  Finančný Prehľad

  Od svojho slávnostného znovuotvorenia v marci 2024 Lekáreň Fialka preukázala vynikajúce finančné výsledky:

  • Trendy Tržieb: Pozorujte značné zdvojnásobenie obratu mesiac čo mesiac, čo naznačuje rýchlo sa rozširujúcu zákaznícku základňu a rastúci trhový dopyt.
  • Ziskovosť: Užívajte si konzistentne vysoké ziskové marže vďaka efektívnemu prevádzkovaniu a strategickému cenovému nastaveniu.
  • Finančné Zdravie: Podnik funguje bez dlhov, všetky predchádzajúce záväzky boli vyrovnané, čo zaisťuje čistý a atraktívny finančný začiatok pre nového majiteľa.

  Prehľad Operačných Výdavkov

  • Mesačné Náklady: Celkovo 4 050 €, efektívne pridelené na udržiavanie optimálnej kvality služieb a produktov.
  • Nájomné: Iba 670 € mesačne za priestor v strategickej lokalite zahŕňajúci viaceré funkčné oblasti.
  • Personál: Zamestnaní sú dvaja skúsení farmaceuti, čo zaisťuje odborné služby a starostlivosť o zákazníkov.
  • Hodnota Zásob: Impozantný inventár v hodnote 21 600 €, pripravený na okamžité transakčné aktivity.

  Prečo Investovať do Lekárne Fialka?

  Tento podnik nie je len obchodom; je dôležitou súčasťou lokálnej komunity s pevným základom pre budúce rozšírenie. Dlhodobá nájomná zmluva na 10 rokov zaručuje dlhodobú operačnú stabilitu. Navyše, integrácia aktívnej online predajne a strategických marketingových opatrení na sociálnych sieťach predurčila Lekáreň Fialka na exponenciálny rast v digitálnom aj fyzickom priestore.

  Kontaktujte Nás Dnes

  Pre preskúmanie tejto vynikajúcej obchodnej príležitosti, prosím, kontaktujte:

  • Kontakt: JUDr. Gabriela Hornáčková
  • Telefón: +421 907 791 946
  • Email: office@ghlegal.io
  • Lokalita: Objavte nás na mape

  Ponorte sa do podnikania, kde vaša investícia podporuje zdravie a prosperitu. Lekáreň Fialka čaká na svojho ďalšieho vizionárskeho lídra.